Venezia

View on Venezia from San Giorgio's Campanile

View from Campanile di San Giorgio