Halle

House next to Moritzkirche

Next to St. Moritz