Hamburg

St. Jacobi Church: Holy Trinity altar (St.-Trinitatis-Altar)

St.-Trinitatis-Altar