Freiburg im Breisgau

Historic house on Münsterplatz

Historic house on Münsterplatz