Freiburg im Breisgau

Alte Wache on Münsterplatz

Alte Wache on Münsterplatz