Freiburg im Breisgau

Old Town Hall (Altes Rathaus)

Altes Rathaus